Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden word gebruikt door een of meerdere aan Reddingsfest gelieerde rechtspersonen, die steeds een eigen specifiek evenement organiseren (hierna: “de Organisator”). De Organisator zal voor het betreffende evenement als zodanig deze Algemene Bezoekersvoorwaarden evenals de bijbehorende Huisregels en Privacy Statement zelf gebruiken, beschikbaar hebben op de betreffende websites en op eerste verzoek kosteloos toezenden.

 

 

Artikel 1 Definities

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waarvan de Gebruiksvoorwaarden Tweedehands Ticketplatform onderdeel uitmaken, die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, het gebruik van het Tweedehands Ticketplatform en/of aanschaf van Toegangsbewijzen van toepassing zijn.

 

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met de Organisator in het kader van het bezoek van een Evenement, Website(s), de aanschaf, al dan niet via het Tweedehands Ticketplatform, van een of meerdere Toegangsbewijzen, alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en/of al dan niet direct of indirect met de Organisator een Overeenkomst heeft gesloten.

 

Evenement: een één- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis, binnen en/of buiten, waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege de Organisator op de Evenementenlocatie.

 

Evenementenlocatie: de locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege de Organisator te organiseren en/of te faciliteren Evenement.

 

Gebruiksvoorwaarden Tweedehands Ticketplatform: de voorwaarden die betrekking hebben en van toepassing zijn op het gebruik van het Tweedehands Ticketplatform en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de Bezoeker en de Organisator, welke van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden onderdeel uitmaken.

 

Huisregels: de huisregels van de Organisator waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van de Organisator.

 

Organisator: een of meerdere personen die gezamenlijk en tevens naar buiten treden onder de naam Reddingsfest / Stichting Tafelronde Harderwijk, en te bereiken zijn via info@reddingsfest.nl

 

 

 

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en de Organisator die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, het gebruik van het Tweedehands Ticketplatform, (in voorkomend geval) aanschaf van een of meerdere Toegangsbewijzen, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en de Organisator van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

 

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van de Organisator is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Organisator.

 

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege de Organisator specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van de Organisator geregistreerd zijn c.q. gebruikt worden.

 

 

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig, al dan niet via het Tweedehands Ticketplatform, verkregen bewijs, door of vanwege de Organisator verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

 

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op ticketportal, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten.

 

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van Toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege de Organisator ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.

 

Website(s): de Website(s) van de Organisator en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en/of Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten Aldus opgemaakt in Amersfoort, 9 mei 2020

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 • 1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere (aanbieding tot een) Overeenkomst die tot stand komt tussen de Organisator en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan een Evenement en de Evenementenlocatie alsmede aan de Website(s) en/of het gebruik van het Tweedehands Ticketplatform.
 • 2 De Organisator heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Organisator zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website(s) en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker de Organisator hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
 • 3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst de Organisator uitdrukkelijk van de hand.
 • 4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door de Organisator en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door de Organisator en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij de Organisator of een door de Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege de Organisator tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard, bij betreding van de Evenementenlocatie en/of op het moment dat een Bezoeker de Website(s) bezoekt en/of gebruik maakt van het Tweedehands Ticketplatform.

 

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

 

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie ter controle van de houder van het Toegangsbewijs en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting en deze op eerste verzoek van medewerkers van de Organisator, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 21 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door de Organisator, zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.

 

 

 

 

 

4.3 Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Ter controle dient de Bezoeker zich bij het betreden van de Evenementenlocatie te legitimeren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om ervoor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisator.

4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt document of een door of vanwege de Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. De Organisator garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.5 Alleen aanschaf via de Organisator of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen en/of het Tweedehands Ticketplatform garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege de Organisator ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege de Organisator worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van de Organisator of van een door de Organisator ingeschakeld (Voor)verkoopadres en/of het Tweedehands Ticketplatform, indien het Toegangsbewijs op naam staat van een andere persoon dan de Bezoeker, dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 4.1 t/m 5.8 neergelegde regels.

4.6 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggegeven of geruild.

4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de Organisator, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen en/of de naam van de houder van het Toegangsbewijs daarvan te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

4.8 De Organisator behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

 

 

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

5.2 De Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de Organisator en/of de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator.

5.3 De Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma en/of van het Evenement.

5.4 De Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor enige schade als gevolg van het gebruik van het Tweedehands Ticketplatform, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de Organisator. De Organisator doet er alles aan om een veilige aankoop via het Tweedehands Ticketplatform, maar kan niet instaan voor de juistheid van de dienst en/of de juistheid of geldigheid van de daarop aangeboden Toegangsbewijzen. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden ten aanzien van het Tweedehands Ticketplatform en/of de daarop aangeboden Toegangsbewijzen.

5.5 De Organisator sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) de Organisator, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan de Organisator te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal de Organisator op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

5.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de kluisjes of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door de verhuurder van de kluisjes in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij de verhuurder van de kluisjes kan afhalen.

5.7 De Organisator sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. De Organisator adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

5.8 Indien en voor zover de Organisator op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de Organisator zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De Organisator is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker de Organisator onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien de Organisator ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de fout.

 

 

Artikel 6 Annulering of verplaatsing Evenement

6.1 De Organisator is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen, verplaatsen en/of annuleren. In geval van annulering van het Evenement om welke reden dan ook, waaronder maar niet uitsluitend in geval van overmacht zoals nader bepaald in artikel 10 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, is de Organisator gerechtigd het Evenement te wijzigen en/of verplaatsen naar een andere plaats en/of datum. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met de Organisator via de Website(s).

6.2 In geval van volledige annulering van het Evenement en indien de Bezoeker kan aantonen niet in staat te zijn om het overeenkomstig artikel 6.1 gewijzigde cq. verplaatste Evenement te bezoeken, kan de Organisator de Bezoeker op schriftelijk verzoek een compensatie aanbieden in de vorm van een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs, inclusief eventuele door de Bezoeker betaalde service- en administratiekosten. De tegoedbon kan door de Bezoeker worden ingezet gedurende de daarop vermelde termijn en voor een Evenement van de op de tegoedbon aangeduide Organisator.

6.3 Slechts indien de Bezoeker kan aantonen niet in staat te zijn om gebruik te maken van de in artikel 6.2 omschreven tegoedbon, noch het gewijzigde cq. verplaatste Evenement te bezoeken, zal de Organisator de Bezoeker die het Toegangsbewijs voor zichzelf heeft aangeschaft en daartoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend, de Toegangsprijs restitueren, in beginsel uitgezonderd de service- en administratiekosten. Het (Voor)verkoopadres beslist in voorkomend geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker heeft slechts recht op voornoemde restitutie indien de Bezoeker het oorspronkelijke Toegangsbewijs aan de Organisator verstrekt overeenkomstig de nader door de Organisator te geven aanwijzingen en voorwaarden en binnen een termijn van uiterlijk 6 (zes) weken voorafgaand aan het geannuleerde en/of verplaatste cq. gewijzigde Evenement.

6.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal de Organisator haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. De Organisator kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

 

Artikel 7 Huisregels

7.1 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van de Organisator zijn de Huisregels van de Organisator van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van de Organisator en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van de Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van de Organisator en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement in professionele zin vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het op professionele wijze maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

 • 7.3 De Organisator is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt: a. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
 1. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 2. stelt noch de Organisator noch partijen die met toestemming van de Organisator gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 3. doet jegens de Organisator en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 4. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens de Organisator in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en

 

 1. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan de Organisator; de Bezoeker zal op eerste verzoek van de Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; de Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
 2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.
 3. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie;
 4. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
 5. een detectiepoort te passeren; en/of
 6. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.

 

7.4 Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. De Organisator zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. De Organisator garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.

7.5 De Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van de Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

7.6 De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.

7.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

7.8 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken of stoffen en/of overdracht aan de politie. In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.

7.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van de Organisator en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van de Organisator, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze Evenementenlocatie en/of het imago van de Organisator, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

7.10 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van de Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag,

 

 

calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

7.11 De Organisator kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

7.12 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege de Organisator gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.

7.13 Medewerkers van de Organisator en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo'n verzoek. De Organisator zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van de Organisator opgelegd zal krijgen.

7.14 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betreffende Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. De Organisator zal tijdens en na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Naast artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek is geen sprake van wanprestatie aan de zijde van de Organisator in geval van overmacht en wordt de Organisator ontslagen van diens verplichtingen onder de Overeenkomst zolang de overmacht de nakoming door de Organisator belemmert. De Organisator is in dat geval in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en de Organisator aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

8.2 In geval van overmacht heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) het Evenement te wijzigen.

8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan alle van de wil van de Organisator onafhankelijke omstandigheden waardoor de Organisator wordt verhinderd haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of de doorgang, voorbereiding of opbouw van het Evenement in gevaar dreigt te komen, en/of naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat de Organisator de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) nakomt en/of de voorbereiding of opbouw van het Evenement (geheel of gedeeltelijk) door laat gaan. Omstandigheden die als zijnde overmacht in elk geval niet voor rekening en risico komen van de Organisator zijn onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, terreur, oorlog, oproer, verstoring van de ten tijde van het aangaan van een Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en/of overheidsmaatregelen die (mogelijk) worden getroffen om deze omstandigheden in te perken of een halt toe te roepen, waaronder mede begrepen een lockdown, avondklok of en/of andere beperkende overheidsmaatregel, alsmede dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, een en ander ongeacht waar de verplichting die niet (tijdig) is nagekomen had moeten plaatsvinden.

 

Artikel 9 Privacy en persoonsgegevens

9.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met de Organisator kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege de Organisator verwerkt.

9.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy Statement van de Organisator van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). De Organisator gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, overige relevante privacy regelgeving en, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met de Organisator geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van de Organisator.

 

 

9.4 Indien gedurende een Evenement en/of tijdens het verblijf van de Bezoeker op de Evenementenlocatie beeld- en /of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de Organisator deze in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

 

Artikel 10 Klachten

De Organisator zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig en veilig mogelijk te maken. De Organisator tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van de Organisator, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@reddingsfest.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie of gebruik van het Tweedehands Ticketplatform bij de Organisator te worden gemeld. Klachten of meldingen op het gebied van privacy dienen naar het e-mailadres info@reddingsfest.nl gestuurd te worden.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en de Organisator ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland. Geschillen tussen de Organisator en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform. Dergelijke klachten dienen (mede) aan info@reddingsfest.nl  van de Organisator gericht te worden.

13.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.